با پولای قلکم چی بخرم ؟
نویسنده: 77401110 - ۱۳٩۱/٢/٤

پهنه مختلط، قسمت هایی از محدوده شهر است، که از رشد خزنده فضاهای کار و فعالیت در بافت های مسکونی پدید آمده و در طرح جامع جدید شهر سامان یافته و استعداد استقرار فعالیت های چند منظوره کار، فعالیت، سکونت، ... را دارد.این پهنه علاوه بر برخی گستره ها، عمدتاً در حاشیه ی محورها شکل گرفته و ناشی از استقرار پراکنده عناصر خدماتی و تجاری ( اعم از واحدها و دفاتر تجاری و اداری ) در بافت های مسکونی است.


این پهنه، از 2 پهنه ی اصلی

M1 : فعالیت یا مسکونی

M11 : مختلط تجاری، اداری و خدمات با مسکونی

M111 : محورهای مختلط فرامنطقه ای ( فراشهری ، شهری ،حوزه ای ) و بلند مرتبه با طرح توجیهی :

- حداکثر تراکم ساختمانی مجاز 440 درصد

- حداکثر تعداد طبقات 9 طبقه

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات پایین 80 درصد تا 2 طبقه

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات بالا 40 درصد

- حداقل ضریب سکونت 30 درصد

- حداقل اندازه قطعات 750 متر مربع

- حداقل عرض گذر مجاور 20 متر

M112 : محورهای مختلط منطقه ای :

- حداکثر تراکم ساختمانی مجاز 350 درصد

- حداکثر تعداد طبقات 7 طبقه

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات پایین 80 درصد در همکف

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات بالا 45 درصد

- حداقل ضریب سکونت 50 درصد

- حداقل اندازه قطعات 500 متر مربع

- حداقل عرض گذر مجاور 16 متر

M113 : محورهای مختلط زیر منطقه ای ( ناحیه ای و محله ای ) :

- حداکثر تراکم ساختمانی مجاز 280 درصد

- حداکثر تعداد طبقات 5 طبقه

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات پایین 80 درصد در همکف

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات بالا 70 درصد

- حداقل اندازه قطعه 350 متر مربع

- حداقل عرض گذر مجاور 14 متر

M114 : گستره های مختلط :

- حداکثر تراکم ساختمانی مجاز 200 درصد

- حداکثر تعداد طبقات 4 طبقه

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات پایین 50 درصد در همکف

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات بالا 50 درصد

- حداقل ضریب سکونت 50 درصد

- حداقل اندازه قطعات 300 متر مربع

- حداقل عرض گذر مجاور 12 متر

M12 : مختلط صنایع خدماتی و کارگاهی با مسکونی

M121 : محورهای مختلط :

- حداکثر تراکم ساختمانی مجاز 250 درصد

- حداکثر تعداد طبقات 5 طبقه

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات پایین 50 درصد در همکف

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات بالا 50 درصد

- حداقل ضریب سکونت 20 درصد

- حداقل اندازه قطعات 300 متر مربع

- حداقل عرض گذر مجاور 16 متر

M122 : گستره های مختلط :

- حداکثر تراکم ساختمانی مجاز 150 درصد

- حداکثر تعداد طبقات 3 طبقه

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات پایین 50 درصد در همکف

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات بالا 50 درصد

- حداقل ضریب سکونت 25 درصد

- حداقل اندازه قطعات 300 متر مربع

- حداقل عرض گذر مجاور 14 متر

M2 : فرهنگی و گردشگری با حداقل مسکونی

M21 : مختلط فرهنگی - تفریحی

M211 : مختلط با غلبه خدمات به ویژه فرهنگی و هنری :

- حداکثر تراکم ساختمانی مجاز 150 درصد

- حداکثر تعداد طبقات 3 طبقه

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات پایین 50 درصد در همکف

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات بالا 50 درصد

- حداقل ضریب سکونت 30 درصد

- حداقل اندازه قطعات 300 متر مربع

- حداقل عرض گذر مجاور 12 متر

M212 : مختلط با غلبه تفریح و گردشگری :

- حداکثر تراکم ساختمانی مجاز 120 درصد

- حداکثر تعدا طبقات 2 طبقه

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات پایین 60 درصد در همکف

- حداکثر سطح اشغال برای طبقات بالا 60 درصد

- حداقل ضریب سکونت 35 درصد

- حداقل اندازه قطعات 1000 متر مربع

- حداقل عرض گذر مجاور 12 متر

M22 : مختلط ویژه

M221 : مختلط با غلبه سیاحت و زیارت ( پیرامون بنا های متبرکه و امامزاده های درون شهری ) :

- تثبیت وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح های ویژه

- حداقل ضریب سکونت 40 درصد

M222 : مختلط بافتتاریخی - فرهنگی ( محورها و گستره ها ) :

- تثبیت وضع موجود تا تهیه تصویب طرح های ویژه

- حداقل ضریب سکونت 40 درصد

ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در زیر پهنه های مختلط، به قرار زیر است :

1- در کلیه قطعات مختلط این پهنه، ضمن اختصاص طبقه همکف ( در زیر پهنه M111 استثنائاً همکف و اول ) ، به کاربری غیر مسکونی ، بویژه کارکردهای خدماتی و تجاری، ( انتفاعی و غیر انتفاعی ) ، صدور پروانه با تایید شهرداری منطقه به یکی از شیوه های زیر مجاز است :

- در طبقات بالای همکف ، مختلط مسکونی - اداری یا دفاتر تجاری و یا خدماتی ، با رعایت مفاد بند 2 .

- در طبقات بالای همکف ، تماماً اداری یا دفاتر تجاری یا خدماتی.

- در طبقات همکف و بالاتر ، تماماً مسکونی.

میزان صریب سکونت، در هر زیر پهنه، با توجه به ویژگی هر منطقه و با رعایت حداقل های پیش بینی شده ، که در هنگام صدور پروانه ، ملاک عمل خواهد بود.

شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ طرح تفصیلی ، ضمن بررسی و بر اساس طرح جامع تهران، نسبت به تهیه دستورالعمل واحد پذیری سکونت و سامانه آن اقدام نماید.

2- ایجاد واحدهای مسکونی و دفاتر تجاری و اداری توأمان در طبقات بالای همکف یک ساختمان در این پهنه ، مشروط به ایجاد دسترسی مستقل از معبر برای قسمت های مسکونی و نیز عدم ارتباط طبقات و واحدهای مسکونی با غیر مسکونی ، مجاز خواهد بود.

3- عقب نشینی توده ساختمان و تو رفتگی طبقه همکف با آزادسازی فضا برای تردد ، مکث و تجمع عابرین پیاده در محورهای مختلط، به میزان حداقل 3 متر الزامی است. بدیهی است فضای حاصل از عقب نشینی توده ساختمانی، تحت مالکیت صاحب ملک بوده ، ولی مالک مکلف است موجبات استفاده عمومی از این فضا را فراهم سازد.

عقب نشینی توده ساختمانی در محورهای مختلط، صرفاً شامل قطعاتی از پهنه مختلط است که انجام آن با بررسی های امکان پذیری توجیه شده و مورد تایید شهرداری منطقه است.

4- برای ساخت و ساز در کلیه قطعات با وسعت بیش از 3000 متر مربع در زیر پهنه های M111 ، شهرداری ملزم به تهیه دستورالعمل طراحی شهری با رعایت ضوابط زیرپهنه مربوطه، و تصویب آن در مراجع ذیربط است. ساخت و ساز در قطعات مذکور ، منوط به تهیه " طرح توجیهی سه بعدی " برای هر مورد ، در حد یک یا چند بلوک شهری توسط مشاورین حقیقی و حقوقی ذیصلاح و بررسی و تایید آن طبق دستورالعمل مصوب، در ضهرداری منطقه است.

5- در زیرپهنه های مختلط محوری ، ایجاد پیلوت مجاز نبوده و حداکثر ارتفاع مفید ساختمان در طبقات تجاری همکف و اول ، حداکثر 4.5 متر و در صورت احداث با نیم طبقه حداکثر 6.5 متر است. ( با تخصیص حداکثر 2.3 متر برای نیم طبقه ) احداث نیم طبقه در واحدهای تجاری در طبقات بالای اول ممنوع است.

6- در قطعات شمالی محورهای شرقی - غربی که توده ساختمانی آن ها در شمال قطعه شکل گرفته ، حیاط و فضای باز مجاور معبر می باید از بدنه یا جداره نرم و شفاف و رویت پذیر ( دیوار کوتاه با ارتفاع بین 50 تا 80 سانتی متر همراه با نرده ، مشجر و سایر جداره های نرم واجد شرایط ) برخوردار بوده و فاقد دیوار باشد.

7- افزایش میزان ضریب سکونت ( نسبت زیربنای مسکونی به کل زیربنای مسکونی و غیر مسکونی در هر زیر پهنه ) ، نسبت به حداقل های پیش بینی شده ، بر اساس دستورالعمل و با توجه به ویژگی های هر منطقه و تایید شهرداری منطقه بلامانع است.

احداث بنای مسکونی در کلیه واحدهای هر قطعه ی مختلط ، با تایید شهرداری منطقه ، بلامانع است.

8- شهرداری تهران مکلف است در سال اول اجرای طرح تفصیلی نسبت به تحقق پذیری خدمات شهری و ساماندهی آن در زیر پهنه های مربوطه با توجه به پیوست های 4 و 5 سند مصوب طرح جامع تهران ، اقدام نماید.

9- در تمامی زیر پهنه های مختلط ، در صورتیکه مساحت ملک به حد نصاب اندازه قطعه نرسد یا عرض گذر مجاور آن کمتر از حداقل های پیش بینی شده باشد ، حداکثر تعداد طبقات مجاز ساختمان ، یک طبقه با تراکم متناظر کاهش می یابد. در صورتیکه ملکی هم از لحاظ حداقل اندازه قطعه و هم از لحاظ عرض گذر ، کمتر از حداقل های تعیین شده باشد، از تعداد طبقات مجاز ساختمان ، 2 طبقه با تراکم متناظر کاهش می یابد. اما به هر حال پس از کاهش طبقات ، تعداد طبقات باقیمانه روی زمین نباید از 3 طبقه کمتر باشد.

در صورتیکه وسعت پلاکی در زیر پهنه M111 ، کمتر از 500 متر مربع و در زیر پهنه M112 ، کمتر از 300 متر مربع باشد ، ضمن رعایت حداکثر سطح اشغال زیر پهنه مربوطه ، حداکثر تعداد طبقات مجاز 4 طبقه خواهد بود و در پهنه M2 نیز ، در صورتیکه وسعت قطعه کمتر از 300 متر مربع باشد ، حداکثر تراکم مجاز ساختمانی 100 درصد با سطح اشغال 50 درصد و تا سقف 2 طبقه ، مجاز خواهد بود.

10- در زیر پهنه M111 ، احداث بنای بلند مرتبه ( 12 طبقه یا بیشتر ) در قطعات با وسعت حداقل 1000 متر مربع ( در صورت درخواست مالک ) ، با تهیه طرح توجیهی ( شامل گزارشات توجیهی شهرسازی ، ترافیکی ، معماری ، طراحی 3 بعدی و حجمی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، و در صورت لزوم سایر گزارش ها ) به همراه تعیین سطح اشغال ، بارگذاری ، تخصیص فضای سبز و باز و تصویب در کمسیون ماده 5 شهر تهران ، مجاز است. بدیهی است در اینگونه زمین ها حداکثر سطح اشغال از طبقه 2 به بالا ، نباید از 30 درصد تجاوز نماید.

11- برای کلیه قطعات تا 1000 متر مربع وسعت ، در زیر پهنه های M221 و M222 ، که دارای طرح ویژه است ؛ تا زمان تهیه و تصویب طرح های مذکور، اگر مالک قطعه ای ، تقاضای پروانه مسکونی ، تجاری ، اداری را داشته باشد، صدور پروانه با حداکثر تراکم 100 درصد ، حداکثر سطح اشغال 50 درصد ، و تعداد طبقات؛ 2 طبقه روی پیلوت یا زیر زمین ، مجاز است.

شهرداری تهران مکلف است، با تجهیز منابع تخصصی و مشارکت دانشگاه ها و مشاورین حقیقی و حقوقی ، موجبات تهیه طرح های ویژه را ظرف سال های برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران ، فراهم نماید.

77401110
کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست؟ عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است چند روزی در این خانه ی دل مهمانی با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است آدمیزاد اگر بی ادب است ، انسان نیست فرق مابین بنی آدم و حیوان ادب است
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :